Tuesday, March 25, 2014

Graduacion 2014

Hirilingan kita sa Four Pillars! Graduacion na naman caya.

Pagcalihis nin nagcacapirang taon can pag-graduar sa haiskul asin collegio, guiraray an pagtitiripon guigibohon sa cun saen familiar an cagabsan. An nagtitindog na simbolo can Ateneo de Naga University sagcod ngonian iyo an Four Pillars.

Pagcarico nin Ateneo Avenue, harayo pa lang hiling-hiling na an Four Pillars mantang padangadang sa main entrance can universidad. Cun igua man na lugar na cun saen an cada batch can Ateneo aram asin familiar, mayo macacanigar sa lugar na Four Pillars na dae ninda aram ini.

Taon man an bilangon, an Four Pillars orgullong nakatindog nagmamasid sa pasiring-paduman can mga atenista. Ini an testigo can pagtalubo can mga caakian can naglaog sa Ateneo asin maluwas sa Ateneo na lalaki asin babae para sa ibang tawo.

Ngonian an ibang mga alumni, nagbaralican para mag-atendir nin graduacion can saindang aki, tugang, sobreno o sobrena, kapartidario, amigo o amiga, kataid, o cabarangay. Dae malingaoan na sa siring na occasion sindan man nag-agui.

An graduacion occasion para magtiripon an familia. An honra na nacua can miembro nin familia, honra man can magurang, tugang, partidario, amigo o amiga, magin can mga cabarangay.

Inin man an opportunidad para bistohon an mga maestro asin maestra na nagpursige na magtucdo misqui ngani an mga estudiante deficil tucduan por dahil sa manlaen-laen na rason. Misqui ngani taon-taon may graduacion, cada pagmarcha can mga estudiante sa entablado nagdadara nin daculang trauiomfo sa mga pagsakit asin sacrificio nin pagtucdo.

Ini man an huring paghilingan bilang sarong clase o batch can mga magraduar. Pagcatapos can graduacion, an Four Pillars padagos na nakatindog sa pagluas can mga bagong graduate sa "gate" dara an experiencia asin kaaraman para sa ica-oorgullo can cahadean nin Dios ta iyo man ini an nangengenotan sa gabos sa puso asin isip nin cada Atenista.

Thursday, January 2, 2014

Pagguiromdom, pagmidbid, pagtangro: Batch reunion

Veinte cincong taon! Arog caiyan calawig cahaloy an guiniguiromdom ta ngonian na ocassion na ini.
Saen kita mapuon?

Ahhh, mga maestra asin maestro ta na matiagang nagtucdo sato misqui abang tagas can satong mga payo. Pagyaon si Ma’am o si Sir, abang tranquilo asin maboboot. Pagmayo si Ma’am o si Sir sa classroom, abang langcag asin maribucon kita. Garo mga siyo na nacaburutas sa guna. Harayo pa si Ma’am o si Sir sa classrom, alagad namamate ta na na padangadang na. Si Ma’am asin si Sir, satong guiromdomon sinda. Nagwalat sinda nin caaraman asin adal na aout pa man sato.

Ahhh, mga kaklase ta. Manlaen-laen. May pasaway, iguang para-arog, may parasumbong, iguang parahibi, may para-iwal, iguang magayon, may cute, may lalawgon, iguang parong, may matali, iguang nahuhuri, may amay, iguang iri-iguan, may mayong-mayo, iguang row 1, may row 4, iguang section 1, may section 4, iguang kakawat, may kaiwal. Sari-saring pasali, alagad ng nagtaong consuelo sa satong aquing guinicanan.

Ahhh..  an escuelahan na nagin kawatan ta. An garden, an flag pool, an cultural center, an classrom, an CR, an salog, an riprap, an libod, mga lugar na nagin testigo can satong mga caogmahan, camondoan, iriwal, tirinuhan. Can enot kitang nagka-crush, aba anang gayon can aldaw mahiling ta lang.

Ini baco lang pagguiromdom sa naca-agui. Ini saro man pagmidbid sa presente.

Hilinga baya kataid mo. Haloy mo nang dae nahihiling. An iba may agom na, igua na nganing aki. An iba, soltero o soltera pa man guiraray, baco man por dahil sa maluya, mapili lang. An iba marhay an camugtacan, igua man na nangangaipuhan. An iba nakaabot digdi, igua man dae nakaabot. Guiraray, manlaen-laen, sari sari. Alagad may sarong nagbubugcos sato gabos, sa tahao can satong pagcacaibahan, pagcamiridbidan – iyo an sarabay kitang nagtapos sa escuelahan na nagin parte niato, sarabay sa sarong taon, sa sarong ocassion – pagraduar sa elementaria.

Ngonian, ini man sarong ocassion para magtangro sa futuro. Puedeng paghurop-huropan an mga posibilidad. Ano an camawotan ta? Ano an magigin contribucion ta – sa sociedad, sa escuelahan, sa banwaan, sa batch, sa familia, o sadiri?


Hmmmm… Dispensa cong mayo aco saindo ngonian na banggui. Alagad an presencia nindo saco yaon pirmi. Salamat sa Facebook ta nagcacabaretaan pa man guiraray kita. Logod an ocassion na ini magin dalan sa satong maogmang pagguiromdom, danay na pagmiridbidan, asin udoc na paghurop-hurop sa futuro.  

Sunday, June 30, 2013

Iguang Saldang Baya Sa Camarines Sur

Source: http://www.abs-cbnnews.com
Toma posicion ngonian can mga nanggarana sa eleccion local sa enterong nacion. Sa Camarines Sur, sarong familia an nagluluas na istoria. Alagad baco sana ian an istoria can pirilian na nacaagui. Satong purbarang himaiuon an 2013 eleccion sa provinciang Camarines Sur.

Sarong halipot na osipon can politica sa provincia. An Camarines Sur bistadong baluarte nin oposicion. Ini guican pa sa cawaran nin daculang projecto o cawaran nin tultol na atencion can gobierno nacional sa mga pangangaipo can ordinariong Camarinense. (Caya iguang duang gobierno na narereinar sa provincia. Seguro aram man can cagabsan an realidad sa seguridad na aroaldao na nagigimatan can majoria sa cabuquidan.) Nagimatan co an pagpadara can Camarines Sur nin apat na aguila sa 1984 Batasan Pambansa. Guinardiaian an voto para qui Cory-Doy sa 1986 Snap Eleccion. Dinara si Salonga sa 1992 presidencial eleccion. Duang veces tinulod si Roco para sa pagcapresidente, 1998 asin 2004. Dangan si Noynoy can 2010 eleccion. Gabos ini mga candidato can oposicion. Ini an parte can historia can provinciang Camarines Sur na sacong inoorgullo. Sa hiling co, iguang pagmate an mga Camarinenses na unico sana sa Camarines Sur.

Napano ta sarong veinte-tres ańos an matucao na gobernador sa capitolio? Baco lang 'yan, sia an pinacajoven na gobernador sa enterong historia nin nacion. Cun  baco lang sa apellido, daculang orgullo ini can provincia.
Source: http://www.bicolmail.com

Halat!

An pagpili sa joven na Villafuerte contra sa gurang na Villafuerte sarong manifestacion nin paorootrong icot nin aldao. Tibaad ini sarong pagsirang nin saldang. Bagong aldao alagad dating saldang. Ano an satong malalauman sa bagong aldao na ini? An paqui-olay co, dae pagmansaiuon an saldang. Hemateon an sirang sa liuanag na iwinawaras caini.

Igua pa man sarong istoria sa nacaaguing eleccion. Labing ciento mil o veinte tres porciento an habo sa mga Villafuerte. Daculang porciento ini para punan nin danai na paglaom sa pagdatong nin matalingcas na aldao para sa Camarines Sur.

Aco nagtutubod, siring saimo, na iguang saldang na mabutwa sa provincia. Bacong dating saldang. Alagad mataong sirang sa gabos na naglalaom nin bagong aldao sa Camarines Sur.

Caya lang, garo mahalat pa quita nin haloi na panahon. Nuarin pa? Pagal na aco maghalat! Sabaton ta na caya!