Thursday, March 19, 2009

An Puon..

Sa tahaw can cadikloman sa cadlagan, may nagkikirikiting liwanag. Sarong babae an mahihiling na nag-uucag gamit an putol na kahoy sa danao. Nagcacalakaga an danao. Sa cada buswak nin init, may caibahan na aso na nafoformang hayop, tawo, cahoy. Manlaen-laen na forma an nagluluwas sa cada tigok nin init hale sa iraraom can danao. Sa gira can cahoy, nagpupuon an aso. May halipot na ucag, may halawig na ucag. An mga nafoformang aso nag cacabuhay asin naghihiro sa layaw can duros. May babae asin lalaki na naforma asin nagsiring sa cadikloman, nawara pero may mga nagcacaraluskos sa cadikloman na nagpapatotoo na yaon sinda. Dacol na forma an nagluluruwas asin nagcacaburuhay...

Ini an puon..

can osipon..

bibicolon ta..

ta ini haling bicol..

finorma sa bicol..

para sa gabos..

dagos!

No comments:

Post a Comment