Thursday, May 27, 2010

Lumoy can Pagcamoot

garo kalamay na malapot-lapot
sa kamot mo mawot magdukot,
sinapna na nagsusurulay
sa labot nagsusurumpay
nin mga imahe can pangiturugan
na ika logod masumpungan, maabutan
ta saro man sana an satong dalan
digdi sa nagkakalakagang kinaban.

arog ako caini calumoy
puon can macaputan
an saimong camot,
puon can maparungan
an saimong hamot.

No comments:

Post a Comment