Thursday, June 3, 2010

Ako Bikol: Ano na ngonian an sunod?

Dakol an nangalas can nangengenotan sa partylist eleccion an Ako Bikol Partylist. Dae ako cabali sa mga nangalas ta aram ko na may capabalidad an mga Bicolano asin Bicolana na magcasararo sa pagtulod can sadiring partido sa congreso apisar sa mga elijidong representante sa cada distrito sa region.

Solidong mandato an itinao can mga Bicolano asin Bicolana sa Ako Bikol na nacaguno nin lampas sarong milion may cabanga (1,512,153) sa unofficial asin partial na pagbilang nin mga boto.

Por dahil caini, daculang responsibilidad asin halangcaw na expectacion can mga Bicolano asin Bicolana sa partido. Logod man magcomple mag-accion an partido sa mga pangangapudan asin pangangaipuhan can region asin Bicolano y Bicolana saen man sa runa can nacion.

Ini an sacong nagcacapirang sujestion sa partido.

Enot siguro sa gabos iyo na pacarayon an "website" can partido. Pwedeng gibohon na "interactive" para magcapagparticipar an mga Bicolano y Bicolana sa mga issue na may pagcalabot sinda. Ini an magiging lalawgon asin tulay can partido sa mga tawo na nagboto sa bilog na nacion. Pangaduwa, punan na an paggibo nin concretong programa para sa region asin Bicolano y Bicolana. Tabi man, dae mag-överlap" sa mga projects can mga representante can mga distrito sa region. An boto sa Ako Bicol can mga Bicolano y Bicolana panalmingan na may kakulangan an mga representante sa pagsimbag sa pangangaipuhan can mga constituentes ninda. Logod an Ako Bicol macaresponde sa pangangaipuhan na ini.

Puede man na pakusogon an mga programa sa pagpa-orog can cultura. Puede magsuporta sa mga parasurat sa Bikol na lenguaje asin mag-invitar nin mga bagong parasurat na magheheras can saindang camangnuan sa kinaban bilang sarong Bicolano o Bicolana.

Ako Bicol, Kita Bicol, Orgullo ko!

2 comments:

 1. Menandro, salamat maray sa mga komento asin suhestiyon mo manungod sa sadiring tang party list. Nagpapahiling lang po ini na igwa kang pagmakulog asin pagdamay sa estado kan mga kapwa tang Bicolano asin sa satuyang rehiyon.

  Tama ka po. Dae mo mahale sa isip niato na dakulaon an ekspektasyon kan satuyang mga kahimanwa. An mandato na tinao ta po sa sadiri tang party list dae lang po nagdara ning onra asin kaogmahan sa lambang Bicolano, kundi ini po ang boto sa paglaom na magkaigwa ning marhay na kabuhayan an gabos. Asahan po nindo na ipapadagos asin papadakulaon ta an gabos na programa asin proyekto na naisplikar ta sa mga botante. Dae ta man po kaya gabos na Bicolano matabangan, pero makakasigurado po kamo na maski papaano igwa po ning positibong epekto sa Bicol ang pagkatukaw kan sadiri tang party list. Makaasa po kita na makikitabang kita sa mga elijido tang opisyales sa Bicol tanganing an pondo kan gobyerno dae masayang kundi magamit sa tama base sa saimong obserbasyon.

  Magayon po ang suhestiyon nindo manungod sa pagiging interactive kan satuyang website. Gigibohon ta po yan. Sa ngunyan interactive na din ang site ta igwa ini ki forum asin chat feature kung saen pwede magpaabot nin suhestiyon, concerns, o ano man na partisipasyon an maski siisay. Padagos pa din po ini na papakarhayon.

  Magayon po an obserbasyon nindo manungod sa kulturang Bicolnon. Padagos an Ako Bicol sa pagsuporta kan pag-orgullo asin pagpromotir kan satuyang historya asin kultura.

  Dae ta po kaya ang gabos na ini kung makapira sanang tawo an mairiro. Kaipuhan niamo an tabang mo Menandro asin mga ribo-ribong pang Menard na igwang pagmakulog sa Bicol asin sa mga Bicolano. Kaya po, pig-imbitahan po ta kamo na tabangan po nindo an sadiri tang party list na magibong realidad an gabos na maray nindong kaisipan.


  Mabalos tabi sa magayon na komento ausb obserbasyon. Iyo po an samuyang inspirasyon para ipadagos ta an mga programa asin proyekto na tinawan ning confianza kan satuyang mga botante.

  Dios Mabalos po. Mabuhay po kitang mga Bicolano.

  - Atty. Rodel M. Batocabe
  AKB President

  ReplyDelete
 2. Dear Rodel,

  Dios mabalos sa comprehensivong simbag y comento sa blog entry ko manonongod sa capangganahan can satuyang Ako Bicol partylist.

  Dacula an pagtubod asin paglaom ko na magayon an caluluwasan can capangganahan na ini sa mga Bicolano y Bicolana asin sa region.

  Padagos tang iinvuelto an kagabsan sa satong mga actividades. Kaiba nindo,

  Menandro S. Abanes (MenSAb)

  ReplyDelete