Saturday, July 23, 2011

Nueva Camarines: Anong bago digdi sa Camarines Sur?

Mantang an generalmenteng dalagan nin paggogobierno iyo an integracion, sa Camarines Sur, may debate nin disentegracion.

May mga poderosong fuerza na mawot bangaon an Camarines Sur. Baco man talagang babangaon, cundi tatapiasan lang. Ano baga an rason ta tano? Ano an bago digdi? O sa pangaran sana?

An dangog ko guican sa mga entrevista asin bareta hali sa mga proponente iyo na caipuhan nin maninigong atencion an mga banwaan na nahuhuri sa pag-uswag. Susog sainda, an pagsuway can partido asin rincondada sa cadaculaan can Camarines Sur iyo an dalan sa pag-asenso can mga nawawalat sa estatistica nin economicong suculan. Ini an nagluluwas na major na rason.

Puede man na rason iyo an pagcacaigua nin unicong identity an lugar asin mga tawo. Facil maaco an rason na ini cun iguang discriminascion sa Camarines Sur contra sa mga taga-partido asin rinconada asin nadodominar can majoriria an minoria sa mga significanteng aspeto arog can economia, politica, asin cultura. Ta an pagsuway iyo an dalan sa equalidad. Alagad an proponidong  Nueva Camarines pagsasaruon an duang identity can partido asin rinconada. Mayo man guiraray nin unicong identity na magbubuniog sa mga tawo sa bagong provincial. Baca ngani magin cillab pa nin iriwal can dua an pagpadalagan asin pagrepresentantar sa gobierno.

Saro sa mga puedeng hapot, nacaca-identificar caya an mga taga-partido asin rinconada sa pangaran na Nueva Camarines? An simbag manghahali sana sa mga tawo na directing afectado. Importante an hapot na ini ta cun mayong identificacion an mga tawo sa pangaran, an pagmucna nin Nueva Camarines sarong hegemoniang proceso o poderosong manifestacion can bacong democraticong paagi. Aram ta an propiong poder guican sa mga tawo.

An mga minacontra sa proponidong bagong provincia sinasautan an mga proponente nin ganid sa poder, macasadiri. O baca kita an macasadiri sa situacion na ini. An romanticong Camarines Sur nagin parte can satong camangnuan asin identity. Arin man na pagbabago sa nagin harani sato, familiar, asin parte ta, naturalmente may pagcontra na masasagap.

Bilang Camarinense, mawot cong vueltahan an mga rasones. Cun mamucna nin Nueva Camarines, ano an magigin bago sa Camarines Sur? Sa sato? 

No comments:

Post a Comment