Friday, June 24, 2011

TERRA MATER: Solo Exhibit by Vicente Pado, Jr., sarong Bicolano

Sa paagi nin Facebook, nabaretaan co an primerong solo exhibit ni Jun sa Gallerie Anna sa Megamall Art's section sa fourth floor. Naogma aco sa baretang ini. Aram co, an primerong ini may icaduwa asin masurunod pa.

Sa casagsagan can uran, nagduman aco sa Gallerie Anna asin sinirip an mga obra maestra ni Jun. Por dahel sa nag-aagrutong na panahon, dae co na inabutan an opening asin cutting of ribbon. Alagad an importante an maging parte sa ocasion na cun saen an sarong amigo nagtataong orgullo sa banwaang hinalean y dinaculaan, respeto sa capalibutan, asin dedicacion sa vocacion sa pagiging pintor.

Mientras na minamansayan co an cada obra maestra ni Jun, nagigiromdoman co an sacong capanahunan can aqui pa na nagcacawat asin nagigimata sa realidad nin buhay. Sarong banwaan lang an hinalean mi ni Jun - Milaor sa Camarines Sur (na ngonian may baretang babangaun sa duwang provincia).

Buhay sa cada obra ni Jun an mga caoogmahan asin cainosentihan can mga aqui. Igwa man nin garo baga naghahapot sa capalibutan. An mga agi-agi asin imaginacion ni Jun nagbulos sa cuadra na iyo an nagpalatao sa osipon asin perspectiva na mawot iheras can mga colores nin emocion, gira nin cangangalasan, gurit nin cahaputan, azul nin cawat asin caringgaoan, anino nin catotoohan, asin liwanag nin pangitorogan - gabos sinarama can expriencia ni Jun.

Saro sa mga nagsapod can sacong atencion iyo an obra na "Something for Fishy."  An banwaang Milaor na dinaculaan mi ni Jun bantog sa baha. Caya an paglamutao saro sa mga pinaghuhugotan nin caogmahan pagbaha caiba an mga sira na naglalamierda sa mga dalan, sinasabat an sulog. Igwa man an banwaan nin salog asin mga sulong na nagtatao nin oportunidad na magbanuit. Nacanood man maglabog sa mga bobon asin paglaratawan nin sira sa salog.

An "Let the Fireflies" iyo an pinacadacula sa gabos. An suno co sa obra na ini iyo an pagtiripon nin mga aqui sa tahao nin mga ramog-ramog na nagtataong liwanag sa diclom. Siisay an dae man nangalas sa mga naglalayog asin maboboot na ramog-ramog? Giromdom co na madaling macadacop caini, alagad nunca puedeng darahon sa harong asin atamanon ta nawawara an ilaw asin mas magayon na yaon sa luwas, talingcas na naglalayog caiba an iba pa.

May mga iba pang obra siring can "Welcome Sun", "Tresplanting" asin "Scent of Affection" na magguguyod pasiring sa mga nacaaging panahon can an kinaban asin oras satuya, can an capalibutan parte can osipon ta, can an cacawat ta si bulan, sira, tubig, anino, cahoy, asin an gabos yaon satong cuadra nin caakian.

Dios mabalos Jun, asin congratulations!

An exhibit madunar hasta Julio 6, 2011 sa Galerie Anna sa 4th Floor sa Megamall, Mandaluyong City.

(Siripon asin salingoyon an satong agi-agi can kita nacacalson/palda o nacachinelas pa lang.)

No comments:

Post a Comment