Friday, February 4, 2011

Paglaom sa Dos Mil Once asin sa Taon nin Conejo

Bagong taon, bagong buhay. Bagong taon, bagong paglaom.

Ngonian, Chinese New Year, taon nin conejo. Ano caya an puede tang laoman?

Enoton ta sa dacula pasadit.

Sa kinaban, logod mayong grabeng diluvio, guerra, cariribucan, asin disgracia. An mga ini nagdadara nin macuring pagsakit asin pagtios sa mga tawo. Dangan an mga ini nagcacausa man nin destruso sa capalibutan.

Sa region ASEAN, logod magrejinar an respeto sa internacional leyes asin justicia mantang parani sa pagcocoordinar can economia, politica, social asin cultural na aspeto can region. An iriwal sa mag-ibong na lado, Cambodia y Thailand, manonongod sa saindang barangaan sa territorio magcaigwa nin danay na resolucion. An padagos na pagreforma sa politica sa Myanmar na logod ini magdara nin pusog na fundacion para sa democraticong proceso.

Sa nacion Filipinas, magcaigwang macusog na pagtubod sa cacayahan can lambang Filipino y Filipina cabale na an mga nagcacapot nin mga capangyarihan na logod malampawan an caimotan, tentacion nin hawac, bulawan asin pangaran, caratan nin sistema na napapatos nin pagbalubagi can dignidad nin tawo.

Sa Bicol, logod padagos na bendicionan ni Ina an satong ronang Bicolandia na maparayo sa mga destruso asin macuring pagtios dara can natural na causa asin cagigibohoan nin mga tawo.

Sa familia, logod na pauranan nin gracia an cada miembro can familia sa paagi nin saindang paghinguha na mapacaray asin mapagayon an direccion nin buhay. An caogmahan nin pagtitiritiripon logod magdanay.

Sa mga amigo y amiga, logod an iribanan magdulot nin hararom na experiencia sa buhay. An mga ngirit, hibi, sugot, asin suporta magin dalan sa maray asin maogmang iribanan.

Sa caibanan sa buhay, logod parejas magtalubo sa relacion mantang padagos an pagbulos nin pagcamoot asin lealtad sa cada saro.

Sa sadiri, magin bucas, mata asin pursigido sa catotoohan asin cahulugan can buhay.

No comments:

Post a Comment