Friday, April 6, 2012

PASION Bicol: Sarong Pagsaliḡnoy sa Culturang Bicolnon

Ḡnunian na Semana Santa, visitahon ta an guibo-guibo can satong maḡna camaguraḡnan - an Pasion. Masuerte aco na nacacua nin libreto nin Pasion hale sa magurang co. Ini ḡnunian an nagpapaguiromdom saco can sacong guinicanan - Catolicong Bicol.


Caya isusurat co digdi an nagcacapirang lińa can Pasion particularmente idtong pagdatong ni Maria sa Calvario sa maḡna huring momento ni Jesús


Labing saquit labing dosa
sa naglalamag na Iná,
inibanhan duman sia
nin maḡna babayeng iba
naghalé sa Galilea.


Can pagdatong sa Calvario
nin Inang mamondong gayo
na Aqui niang si Cristo
napapacó nang totoo
duman sa Sacro-madero.


Dinoloc pinaranihan
sa toḡnod di na sumuhay
an Pusó baga matunao
siring man si San Juan
macoiná niang tunay.


Haros maotsan guinhaua
an Virgen Santa Maria
an pagtaḡnis sabihon pa,
cun matiḡnag na maquita
an Aqui niang na sa dosa.


Day man macapagtaram
an dila baga guinacdan,
dahelan sa casaquitan;
sa laog man can daghan
ini iyo an inolay.


Aqui cong padaḡnat ḡnaya,
buhay caming calag co pa
¿ ano ta pinasiring ca,
ḡnunian matios dao baga
can na sa saquit mong Iná?


¿ Ano bagang di totoo,
Jesús an simong guinibo
na pinasiring cang gayo
nin malolóbong Judio?
¡ di co matios, Aqui co!


¿ Saco pa dao icabuhay
Jesús an saquit mong iyan
¿ arin dao na puso, daghan
nin Iná na di matunao
sa pagdosang siring caiyan?


Aco pa, dao ini baga
ḡnunian di mabalahoba;
Jesús ica sana daing iba,
totoo sacuyang raḡna
labat cong minamahal ca.


Ica naman ḡnani lamang
an calag co, asin buhay,
Dios na daing cabarang,
sucat omauon, galaḡnan
nin bilog na calaḡnitan.


Lilingoya can simong matá
nágatom na simong Iná,
¡ ay ḡnunian tinitiḡnag ca!
pagcamoot cong maogma
sa pusó di maliuat na.


Acoón mo, Cagurangnan
ining pagtaḡnis co ḡnunian;
daán mo nang maaraman,
an paghero, pag-ataman
can Iná mong panong ugay.

1 comment:

 1. nakaka pungaw pag isip isipon kan ako aki pa pirmi kami nasa mga pasyonan
  igwa man akong tuom na linya sa pasion,
  aso sinda nasa lawod
  si Jesus ay napaturog
  dangan ngani duminuros
  uran macatacotacot
  haros an barca malunod

  ReplyDelete