Thursday, January 2, 2014

Pagguiromdom, pagmidbid, pagtangro: Batch reunion

Veinte cincong taon! Arog caiyan calawig cahaloy an guiniguiromdom ta ngonian na ocassion na ini.
Saen kita mapuon?

Ahhh, mga maestra asin maestro ta na matiagang nagtucdo sato misqui abang tagas can satong mga payo. Pagyaon si Ma’am o si Sir, abang tranquilo asin maboboot. Pagmayo si Ma’am o si Sir sa classroom, abang langcag asin maribucon kita. Garo mga siyo na nacaburutas sa guna. Harayo pa si Ma’am o si Sir sa classrom, alagad namamate ta na na padangadang na. Si Ma’am asin si Sir, satong guiromdomon sinda. Nagwalat sinda nin caaraman asin adal na aout pa man sato.

Ahhh, mga kaklase ta. Manlaen-laen. May pasaway, iguang para-arog, may parasumbong, iguang parahibi, may para-iwal, iguang magayon, may cute, may lalawgon, iguang parong, may matali, iguang nahuhuri, may amay, iguang iri-iguan, may mayong-mayo, iguang row 1, may row 4, iguang section 1, may section 4, iguang kakawat, may kaiwal. Sari-saring pasali, alagad ng nagtaong consuelo sa satong aquing guinicanan.

Ahhh..  an escuelahan na nagin kawatan ta. An garden, an flag pool, an cultural center, an classrom, an CR, an salog, an riprap, an libod, mga lugar na nagin testigo can satong mga caogmahan, camondoan, iriwal, tirinuhan. Can enot kitang nagka-crush, aba anang gayon can aldaw mahiling ta lang.

Ini baco lang pagguiromdom sa naca-agui. Ini saro man pagmidbid sa presente.

Hilinga baya kataid mo. Haloy mo nang dae nahihiling. An iba may agom na, igua na nganing aki. An iba, soltero o soltera pa man guiraray, baco man por dahil sa maluya, mapili lang. An iba marhay an camugtacan, igua man na nangangaipuhan. An iba nakaabot digdi, igua man dae nakaabot. Guiraray, manlaen-laen, sari sari. Alagad may sarong nagbubugcos sato gabos, sa tahao can satong pagcacaibahan, pagcamiridbidan – iyo an sarabay kitang nagtapos sa escuelahan na nagin parte niato, sarabay sa sarong taon, sa sarong ocassion – pagraduar sa elementaria.

Ngonian, ini man sarong ocassion para magtangro sa futuro. Puedeng paghurop-huropan an mga posibilidad. Ano an camawotan ta? Ano an magigin contribucion ta – sa sociedad, sa escuelahan, sa banwaan, sa batch, sa familia, o sadiri?


Hmmmm… Dispensa cong mayo aco saindo ngonian na banggui. Alagad an presencia nindo saco yaon pirmi. Salamat sa Facebook ta nagcacabaretaan pa man guiraray kita. Logod an ocassion na ini magin dalan sa satong maogmang pagguiromdom, danay na pagmiridbidan, asin udoc na paghurop-hurop sa futuro.  

1 comment:

  1. Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
    For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

    ReplyDelete