Thursday, July 22, 2010

SONA ni P-Noy: May asahan kaya an Bicol?

Ini an enot na SONA ni President Noynoy Aquino na madadangog ta sa Lunes, Julio 26. Dacol an dapat atubangon. Kaipuhan ilatag an prioridad sa enot na taon, asin sa laog can anom na taong termino.

Ano an maasahan can Bicol qui P-Noy? Magigiromdoman na daculang capangganahan an itinao can mga Bicolano y Bicolana qui P-Noy can nacaaging eleccion.

Habo cun mag-asa na sana kita. Alagad dae ko mapugulan an sadiri na mag-asa ta nagtutubod aco na an bagong administrascion na ini magtatao nin paglaom sa maray na futuro can nacion. Pagcatapos na lupigan asin abusohon can nacalihis na administracion an govierno nacional, aco caiba an millones na Bicolano y Bicolana naglalaom sa maray, malinig asin responsableng padalagan can bagong govierno nacional.

Enot, mawot kong pacusogon ni P-Noy an publicong terciara educacion sa Bicol. Igwa nin nagcacapirang "state universities y colleges" sa region pero dae macacompetencia sa mga privadong universidad y colegio. Baco lang dagdagan an budget, cundi paorogon an "faculty development" asin facilidades. Educacion an major na dalan para macahawas sa pagtios asin maiheras an poder nin cadunungan. Nunca na mapaloco giraray sa mga poderosong asin daraculang tawo. Educacion an dapat itao sa tawo, orog na sa mga jovenes.

Pangaduwa, reforma sa agrario. An Bicol sarong agricultural na region. Dawa na ibinabalangibog na turismong lugar, an major na ikinabubuhay can mga Bicolano y Bicolano iyo na an pagtanom asin pag-oma. Haloy ng agrangay can mga paraoma an cadaehan nin sadiring dagang maooma. Haros bilog na buhay asin pirang generacion na nin paraoma an dae man lang nacatarok sa sadiring daga. Pirmi na lang nakikioma o nabubuhay sa aldawan na trabajo. Puede man mabago yan sa presenteng administracion.

Pangatolo, reforma sa administracion nin distribucion nin curiente. Puedeng repasohon an situacion can mga agenciang nagmamando can distribucion can curiente sa region. An major na objeto iyo na maibaba an tarifa nin curiente sa region asin maging efficiente an bulos nin curiente sa cada harong asin negocio.

Huring hirit, manonongod na garo na tawan atencion an federalismo. An 1991 Local Government Code nadeficilan na itulod an totoong decentralizacion can paggogovierno. Caipuhan may pagbabago sa padalagan can govierno ngonian. Ta cun mayo, halat na lang kitang mga Bicolano y Bicolana na magcaigwa nin sadiring presidente. Ini dapat oroyunan ta.

Giraray, dae kita mag-asa, pero ipa-abot ta ki P-Noy an pangangaipuhan ta asin pangangapudan ta sa totoong pagbabago.

No comments:

Post a Comment