Thursday, September 9, 2010

Naga City Coliseum: Para ano ini 'yo saimo?


Siisay mahabo sa magayon asin modernong bagay?

Nagiromdomon ko si fieldwork ko sa Masbate. Saro sa mga harong na nabisita ko, narisa ko an nagsosolong appliance sa harong - puting refrigerator. Pero an laog, mga plato, kutsara, tinidor asin baso. Tao daa sainda kan tiyaon na nasa abroad. Dae nindo ginagamit? Iyan, sarayan. Mahal kaya daa an kuriente. Ahhhh.. Sarong kaso nin magayon asin modernong bagay sa dae orog na mapapakinabangan na tama.

Can aki pa ako, nagiromdoman ko man si regalo sacong pantalon. Ogmahon ako can narecibe ko idto. Alagad, dacula asin halaba pa sya para sa sacuyang edad. Kaya nagpirmi idto sa irarom kan kahon nin halawig na panahon. Nalingaw na ngani ako cun casuarin ko enot na sinulot idto.

Ngonian an Naga City may bagong coliseum. Magayon asin moderno. Ogma an mga tawo. Alagad para ano ini saimo cun ica sarong Nagueno?

Habo kong mahiling ini maging refrigerator na an laog mga plato, baso asin cubiertos. O maging pantalon na dakula asin halaba pa para sato.

Logod handa an Naga asin Bicol para sa arog caining facilidad. Logod igwa nin totoong pangangaipuhan hali sa tawo para digdi. Bakong pangangaipuhan can nagcacapira.

Nagiromdoman ko si osipon can politico na nagcacampania.
Politico: Dakol akong ipapatugdoc para saindo; tinampo, punta, tulay.
Asistant: Boss, mayong salog digdi 'yo.
Politico: Pati salog, ipapatugdoc ko.

Logod mapakinabangan can kadaclan na Nagueno asin Bicolano y Bicolana an coliseum. Bako lang can nacacapirang may interes digdi.

No comments:

Post a Comment