Wednesday, September 15, 2010

Tricentenario ni Ina

Viva la Virgen!

Trescientos na taon na yaon sato si Ina. Arog kita cayan capadangat can Cagurangnan, pinamate sato an capanuan nin pagcamoot nia sa paagi ni Virgen Sta. Maria na yaon sato sa casagcuran nin panahon.

Gabos kita igwa nin ina o mama, minsan lang sa buhay ta. Namatean ta an pagcamoot hali sainda. Namidbiran ta an presencia nin maliputok asin maimbong na pag-ataman sa satuya. Pinadacula kita sa maray na paagi. Nagdusay nin labilabing sakit asin sacrificio para sa sato.

Daculon an puedeng ipasalamat sa satong ina. Masakit na mananggad na macabalos sa saindong gibo para sato.

An tataramon na ina o mama, pano-panong cahulugan para sa satong mga aki.

Can ako sadit pa, "mama" an nagpapacusog sako, sa diclom o arin man na nacacatacot na situacion. Mama an nasasarigan co. Cun aco maogma, si mama an mawot cong mabaretaan tulos. Cun aco man mamondo, si mama an nagsusurog saco. Pirming yaon para sa saco. Sarong gracia na minsan dae ako canongod, na mayo acong maibalos cundi siring man sa narecibe asin nanudan co hali saiya.

Ngonian, igwa kitang oportunidad na ipahiling asin ipamate ki Ina an satong caogmahan sa saiyang cafiestahan. Logod mapano asin mapatos kita nin saiyang orog na boot - na maparani sa saiyang Aki na si Jesus.

Sa paagi nia, ki Jesus.

Viva la Virgen!

//Resuene vibrante, el himno de amor
Que entona tu pueblo con grata emocion (2x)//
//Patrona del Bicol, gran Madre de Dios
Se siempre la reina de nuestra region (2x)//

No comments:

Post a Comment