Wednesday, October 20, 2010

Bunso

Ikaduwang luwas - Octubre 20, 2010

Haloy antes na mahali an culog causa can su dugi. Alagad mas haloy an durante can culog gican sa mga sugot na baco na acong bunso.

Caiba can pawarang nanudan ko nang apod saco, narisa co na pawara na mananggad an dara caining consuelo asin atencion para sa saco. Huna co puedeng tungcusan asin padanayon an pagigin bunso sa paagi nin pag-igot sa pag-adal, pagigin tultol sa harong, dangan mga A o 100 sa escuelahan. Dati orogmahon sinda sa grado co.

Ngonian, harus mayo nang interisado sa mga acomplishemento asin ginigibo co. Mas maculog. Huli ta nagtuturog na aco sa hapon. Nagchichinelas na aco pagmahilig sa harong. Naghuhugas camot pagmacacan na. Nagcacarigos asin nagpupopo na nin solo. Nagbubulos nang solo. Nacacapatindahan na.

Alagad harus mayong camanungdanan ini puon can mag-abot an umboy sa harong. Si mama dae na nagtataid saco. Pirmi nang cadurog an umboy, magbanggi man o aldaw. An mga tugang co, sugot na lang na nacucua co hale sainda.

Siisay na aco? Ano na aco?

Deficil an magsurat susog sa linyang azul asin pula. Deficil man an magbasa nin English. Minsan tinutoom co na sana.

Sarong aldaw, sacong naisurat an halabang pangaran co sa tamang linya. Tinawan acong A can maestra. Aco an enot na nacagibo sa clase. Ogmahon aco. Naisip co tulos si mama na ipaheling an gibo co. May huri pang gigibohon antes na mag-urulian.

Pagca-bell asin pagcatapos magpamibi, luruwasan na pasiring sa flag pole. Daralaganan sa puesto. Nagdadalagan aco ta mawot co nang mag-uli. Enda co sa iba.

"Halawigon man an bayang magiliw na ini," tuyaw sa sadiri co.

Pagcatapos na pagcatapos can flag retreat, siriblagan na. Daralaganan giraray sa kanya-kanyang gate pasiring sa pupulian. Saro aco sa nangengenotan. Por dahel ta harani lang  cami sa escuelahan, madali lang acong nacaabot sa harong.

Nagcucuripas man acong nagsakat sa hagyanan. Nacubanan pati an ayam ming si bambi sa pagdatong co. Dagos dagos aco sa cuarto na cun saen yaon si mama, capot-capot co pa an pad na may gradong A.

Pagrani co, mayo si mama. Yaon lang an umboy na nacapatos nin puting lampin, puting bado. Garo turog. Ahhh, harus pirmi man turog.

Tuninongon an lalawgon. May buhoc na cadikit sa payo.

Ops, nagsicad. Naghiro-hiro an camot asin hawak. Mata na.. Nagbuclat an mata. Nacaheling saco. Garo mahibi na naman.

Nagpundo an paghangos co. Cabado. Dae co aram. Nagrani aco. Ginaprang an camot co. Gustong caputan. Nag-ngirit. Naogmang caputan camot co. Nag-imbong an camot co. Alagad nagpadagos an cabadong asin pugol cong hangos.

Mantang gogom an camot co can nag-ngingirit na umboy, may caibahan pang sicad-sicad, naggigian an paghangos co. Dikit-dikit nadadara can paghangos paluwas an anggot sa daghan co. Mayo na acong mandatang pagmati o ongis sa angel na caatubangan co.

Nahulog an pad sa salog.

Ginogom co man an camot nia, duwang camot. Magaya-gayang pagmate an nagpa-ngirit saco mantang naoogma man an umboy sa presencia co. Boot cong magpirmi sa cataid nia.

"Baco na acong bunso."

Anoman cayan. Iyo na ini an bunso, an bunso can gabos. May bunso naman aco.

"Oh Bunso, ano ginigibo mo digdi?" ngalas na hapot ni mama. Nacubanan pati aco.

Alagad mas nacubanan aco can apudon acong bunso ni mama. Mawot cong macasiguro.

Kaya nagsimbag aco, "Mayo man. Ano apod mo saiya, mama?"

"Darling," simbag ni mama mantang pataid nang mahigda ki Darling.

Dae na aco naghapot giraray. Gusto cong magdalagan paluwas. Natungtongan ko pati an pad na ipapaheling co kuta ki mama.

Mayong chinelas, nagdalagan aco pabuelta sa escuelahan. Suminunod saco si bambi.

Can yaon na aco sa tahaw can escuelahan, naghangos nin hararom sabay taram, "Bunso pa man giraray aco."

Nagpa-ikot-ikot si bambi saco. Caibahan cong nag-oogma an ayam.

(Subaybayan an ikatolong luwas sa sunod na semana)

Click here para sa enot na luwas 

No comments:

Post a Comment