Saturday, October 30, 2010

Bunso 3

((Ikatolong luwas - Octubre 30,2010)

Sa pagdalagan ko paluwas sa harong pasiring sa escuelahan, may kaogmahan na dae co macontrol, dae co mapugolan. Por dahel dae co pa aram cun pano maipaluwas ini hale sa boot, siring man ta dae co pa man
bistado an sadiri co, caipuhan cong magluwas, magrayo sa mga matang mausisa, asin magsolo.

Saro sa mga nanudan cong paagi, iyo na magpasiring sa haraning escuelahan na igwang mahiwas na playground. Afuera sa nagcacapirang nagcacawat nin basketbol asin ibang aki na nawalat na nag-aaragawan base, an mangno co sacuya an escuelahan, an panganuron, pati na sadiri, pag aco nasa tahaw caini. 

An escuelahan, cun iisipon, baco talagang magayon na lugar para magtago o magsadiring momento. Sa cadaculaan caini asin locacion sa kataraid na barangay, harus may tawo sa laog can escuelahan piri-pirmi. 

Alagad sa ngonian, caibahan co si bambi, an samong ayam nin nagcacapirang taon na. Labot co sa iba na macacaheling saco. 

Ahhhh, si bambi. Nakikisumaro sa caogmahan co. Minsan nangangalas aco huli ta garo baga an ayam may namamatean man sa mga casaro nia sa harong. Cun maogma an gabos, nasa tahaw man 'yan nakikibali. Cun mamondo asin tuninongan gabos, nasa gilid man lang 'yan nacacurupo. 

Suno ni bambi na hapiyapon an leog nia pati na an daghan. Pag ini ginibo, natiyaya pati an ayam dangan nagpipirong, mateng-mate an casiraman can hapiyap na maimbong asin magiroc. 

Nagtucaw aco sa caduotan. Napagal baya sa pagdalagan. Nagtucaw man sa cataid co si bambi. Garo mapahapiyap. Pina-onrahan co. Nasunoon baga.

Dara can nagpupungay na mata ni bambi, nagiromdoman co si "Darling," an umboy sa harong. Dae man palan aco niribayan ni mama. Inapod nia pa man ngani liwat acong bunso. 

Magayunon oro-otrohon an boses ni mama mantang nanambitan an apod sacong bunso. Garo si enot cong 100 na grado, binabalic-balican co. Sinisirip paminsan-minsan. Ninanamnam an especial na acomplishemento.   An enot mananggad iyo an deficil malingawan. 

Pano co malilingawan an momento idto cun duman nagpuon an pagtubod co sa sadiri na aco especial sa familia? Puon caidto, pirmi nang dacula an tinataong sira saco kun macacan, an cambal na batag sacuya man napapaduman, an daculang pandesal, an ibabaw can maluto, asin pag may datong si tatay, aco enot na nagcacaigwa. Gabos 'yan causa can 100 na grado asin apod sacong bunso.

Dagos acong tindog! Nagiromdoman co si pad na may 100 na grado. Saen co nawalat?

Insigida acong nagdalagan pauli. Suminunod si bambi. Naenotan pa ngani aco.

Mantang nagdadalagan, hadit aco na baca dae idto maheling ni mama. Naca-100 an bunso nia, giraray!

(Subaybayan an ika-apat na luwas)

Click here para sa Enot na luwas
Click here para sa Ika-duwang luwas

No comments:

Post a Comment