Sunday, November 7, 2010

Bunso 4

(Ika-apat na luwas, Noviembre 8, 2010)

Dara can labi-labing enthusiasmo na nag-eeroc sa joven na lawas, mas maricas an pagdalagan pauli cumpara sa pahali. Siguro por dahel sa claro an padudumanan asin igwang magayagayang consuelo an paulion na dalan. Dae co pa nasasabutan ini, alagad an dalagan co ngonian pauli mas desidido na cun may mapugol saco, enda co cun ano cacaluwasan. Pero binayaan co an imaginacion na yan sa isip co.

Mantang sibot an bitis asin camot sa pagdalagan, sinisibot man an isip. Ginigiromdom co cun saen co nawalat o naibugtac o nawara an pad na may 100 na grado.

Harani na aco sa harong. Naenot na si bambi saco na nasa tungod mi. Pagsacat co sa harong, dagos dagos aco sa bag na yaon lang sa sala. Binutbot co an laog. Hanap an pad.

Harus iniluwas co na mga gamit co casabay an mga hangos na garo nilalapag nin rungaw na ayam. Nabasa na an iba por dahel sa turo can ganot. Can dae co nacua an pad sa bag, saca co lang narisa an casibutan sa cuarto. Nagcacapirang familiar an navocesan sa cuarto.

Ini an nagtulod saco para magsirip sa laog.

An enot cong naheling sa laog, iyo na an pad na natutongtongan. Nagduloc pacamang sa laog. Can harani na, harus dacmaon co na lang, naheling co si Darling na niraranggayan can mga nacapalibot saiya. Garo hiniheling man aco asin nag-ngirit ini.

"Oh, Bunso! Ano ginigibo mo jan?" hapot ni mama na nacahilay cataid si Darling.

"Digdi ca daw sa cataid co. Haloy ta ca nang dae na nacacataid."

Insigida an pagbuhat co. Mayo nang parapagpag sa tuhog. Nagsacat sa cama asin nagtaid ki mama sa tuong lado.

Yaon sa cuarto an duwang matuang tugang co asin tiyaon caibahan an aki nia na pinsan co. An tiyaon co palan an nacatungtong sa pad co.

"Hamag na 'yan, dae co pa nacua an pad co." Alagad comfortable aco sa cataid ni mama. Ogma aco na inapod asin pinataid saiya. Ini misqui mayo nin 100 na grado.

Nagsucsoc aco sa tagiliran ni mama asin kinugos an abaga caini. Napapirong pati aco sa pagmate asin pagtaid giraray sa mama co.

"Hoy, mapasuso na si mama mo. Hale na daw jan!"

Napabuclat aco. Sa tiyaon co an voces na idto.

Si mama, nagtagilid asin nagtalicod saco. Harus tinalicuran man aco nin kinaban.

Ahhhhh.. Haen si pad co.


(Subaybayan giraray sa sunod na semana).

Enot na luwas - Bunso 1

Ikaduwang luwas - Bunso 2

Ikatolong luwas - Bunso 3

No comments:

Post a Comment