Tuesday, October 23, 2012

Natong


Naparayo ca sacuya, nacanamit aco nin iba, alagad nalalaen ca sa mga panirang digdi uya.

Sa sacong pagcacan, mawot co ica caibahan caya nagpreparar aco ngonian nin natong sa pangudtuhan.

Ticapo man sa guta, siring man sa lada, alagad iyo ini an nagpapaguiromdom can satong harayong harong.


No comments:

Post a Comment